Litteratur

Innenfor relevante fagmiljøer i Norge ser man etter min oppfatning lite uenighet i spørsmål om foreldreskap og samlivsbrudd. Faglitteraturen støtter nokså samstemmig opp under dagens regler og praksis. Etter min oppfatning kunne større variasjon og dessuten klarere kjønnsrelatering være ønskelig. Følgende titler er sentrale:

  • Inge Lorang Backer: Barneloven- kommentarutgave , 2008.
  • Kari Moxnes: Skånsomme skilsmisser (2003) Boka bringer observasjoner og synspunkter på barn og skilsmisse fra ulike forskningsprosjekter.
  • Kristin Skjørten m fl: Delt bosted for barn (2007) Boka drøfter fordeler og ulemper ved delt bosted for barn ut fra en empirisk undersøkelse.
  • Kristin Skjørten: Samlivsbrudd og barnefordeling (2005) For hvert av de gjeldende vurderingskriteriene i barnefordelingssaker sammenholdes dagens rettspraksis med rettspraksis på 1970- og 80-tallet.
  • Lucy Smith og Peter Lødrup: Barn og foreldre (6. utgave 2004). Juridisk fagbok – oversikt over lover, regler og rettspraksis for alle typer spørsmål omkring foreldre og barn.
  • Frode Thuen: Livet som deltidsforeldre (2004) Om menns erfaringer formidlet gjennom spørreskjemaundersøkelser og et eksempel fra forfatterens praksis som terapeut.

Den juridiske litteraturen gjengir naturlig nok i hovedsak dagens rettslige forhold slik de er. Forfatterne er likevel ikke nødvendigvis nøytrale i alle spørsmål. Den samfunnsfaglige litteraturen beskriver også dagens forhold, men drøfter i tillegg alternativer til dagens praksis i en viss utstrekning.

Blant mine egne bidrag finnes, foruten artiklene på Råd & Dåd, en artikkel Menns og kvinners foreldreskap etter et samlivsbrudd (Gyldendal akademisk, 2008)  av Arild Brock i antologien Utfordrende foreldreskap av Bente Puntervold Bø og Bennedichte Olsen (red). Artikkelen drøfter juridiske og sosiale sider ved barnefordeling i et kjønnsperspektiv med vekt på menns forhold.