Generell orientering om veilederne/artiklene

Veilederne og artiklene på Råd & Dåd er gjort korte og fyndige. Å forklare innholdet nærmere, innebærer noen paradokser. Jeg tar det punktvis:

1. Veilederne gir sjelden direkte råd. Noen dokumenter er mer som artikler enn som veiledere. Jeg drøfter alternative måter man kan håndtere en situasjon på.

2. Likevel vil leseren oppleve at veilederne og artiklene har mye substans. Du vil oppleve dem som klart forskjellige fra det du finner for eksempel i sammenliknbar offentlig informasjon.

3. Veilederne og artiklene er skrevet i et enkelt språk. Men til tross for enkelt språk, er de ikke nødvendigvis lette å lese. Noe av innholdet kan være emosjonelt krevende å forholde seg til.

4. Veilederne og artiklene er både meget ukonvensjonelle og meget konvensjonelle. Jeg sier gjerne at det viktigste i min utdanningsbakgrunn er barneskolen. Å se ting med barns øyne, er å stille fordomsfrie spørsmål. Men i samfunnet finnes tabuer og ting man tar for gitt. Det er disse tabuene jeg er opptatt av å komme rundt, i selskap med leseren, spesielt er jeg opptatt av å komme rundt forhold som er til hinder for menns livsutfoldelse.

De tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860) sier at samfunnets reaksjon på nye tanker går gjennom tre stadier:

  • Først blir tankene latterliggjort
  • Dernest møter de voldsom motstand
  • Plutselig blir tankene tatt som en selvfølge

Innholdet i mine veiledere kan ligge på alle tre stadiene, og hvordan dette oppfattes, kan variere fra leser til leser.

Jeg bygger på foreliggende faglitteratur, men også på erfaring.

Jeg forsøker å skrive på en måte som er pedagogisk, ærlig og hjelpsom (i blant skånsom)  overfor leseren. Jeg unngår sterke ord og uttrykk. Veilederne skal gi et realistisk, men ikke kynisk, bilde av virkeligheten.