Farsrollen i familien

Familie og barn er viktig for menn og gir inspirasjon til innsats i samfunnet. Menn tar ansvar, i dag også «internt» i familien, og gjør krav på innflytelse.

Hver familie er unik. Men etter min oppfatning kan vi snakke om to «familiemodeller» – moderne og klassisk – som ytterpunkter:

  • I den moderne modellen deler foreldrene likt på de to hovedoppgavene for familien: barneomsorg og forsørgelse. Hver tar sin halvpart.
  • I den klassiske modellen er den ene, mannen, forsørger og den andre, kvinnen, tar barneomsorgen. Knyttet til barneomsorgen er gjerne også en del omsorg for voksne i familien, som f eks ansvar for mat, innkjøp med mer.

De fleste familier ligger et sted mellom ytterpunktene. En familie kan naturligvis skifte mellom ulike løsninger over tid.

Den moderne modellen

Vi kan si den moderne modellen betyr likhet. Mannen og kvinnen har like roller. Vi må imidlertid skille mellom begrepene likhet og likeverd (se nedenfor). Opplevelsen av likeverd er dels et spørsmål om hva omgivelsene mener, og dels et spørsmål om hva en selv mener.

Den klassiske modellen

I den klassiske modellen, slik vi har definert den, er det mannen som er forsørger. Mannens  indirekte forhold til barnet/barna er viktig i tillegg til hans direkte kontakt.

Det forekommer også at en familie praktiserer «omvendte kjønnsroller», dvs en omvendt klassisk modell. I  «pappapermisjonen» (fedrekvoten) praktiserer noen familier en slags «omvendt klassisk», for en begrenset tid.

Likeverd og likestilling

Mange foreldrepar har i praksis perioder der mannens og kvinnens roller er ulike. Dette kan skje med eller uten en sikker opplevelse av likeverd. På samfunnsplan ble «likeverd» gjort nesten synonymt med «likhet» i forbindelse med kvinnebevegelsens framvekst fra 1970-tallet. Uttrykket likestilling ble brukt om begge deler. Vår klargjøring av begrepene ovenfor mener vi er nyttig, men denne begrepsbruken følges ikke nødvendigvis av alle, og språkbruken i dag synes usikker. Det samme kan gjelde selve holdningene til likhet, forskjellighet og likeverd.

Farsrollen

Menns forhold til barn er i forandring. Barn har naturligvis alltid vært viktig for menn, men det er nytt at menn tar mer «direkteansvar» for barn  Det skjer fordi menn ønsker det, fordi kvinner ønsker det og fordi et økende antall samlivsbrudd gjør det nødvendig.

Finn mer i Dokumentbutikken