Verdigrunnlag

Råd & Dåd bygger på følgende verdigrunnlag:

  1. Jeg arbeider ut fra menns ståsted og erfaringsverden.
  2. Kvinner og menn er likeverdige. Likeverdet gjelder ikke bare i  arbeidslivet, men også kvinner og menn som foreldre.
  3. Økonomi og barn avgjør kjønnsbalansen i samfunnet. Kvinners og menns mulighet for å skaffe seg fullverdig individuell inntekt og de samme sin mulighet for å være fullverdige foreldre for egne barn avgjør balansen mellom de to kjønn. I dag er muligheten for å skaffe seg inntekt tilnærmet lik, mens ulikhet fortsatt hersker når det gjelder foreldreskap.

Kommentar til punkt 3

Det sies i blant at  kvinner er undertrykt på noen områder, mens menn er undertrykt på andre. Dette er i så fall ikke noen god situasjon, for det ene nuller jo ikke ut det andre. Samtidig må det være et enda viktigere spørsmål om det ene eller det annet kjønn er i underbalanse samlet sett. Jeg mener altså at man får et tilnærmet dekkende «regnskap» ved å se på to store spørsmål: økonomi og barn, og at dette regnskapet i dag samlet faller ut i menns disfavør.

Det finnes riktig nok også andre spørsmål som påvirker de to kjønns stilling. Men mange av disse er av kulturell art (f eks hvilket av de to kjønn som oppfattes som mest attraktiv, og på hvilket grunnlag), og derfor mindre egnet til å påvirkes gjennom lov og andre offentlig-politiske tiltak. Innenfor de områder som politikken kan ta ansvar for, har menn i dag grunn til å kreve forandring (barn), mens kvinner kan bidra til likestilling ved å støtte menn og gi ved å etter for rimelig krav.