Selvstendige mellomledere

Du oppnår: Mer selvstendige og mer lojale mellomledere

Arbeidsform: Seminar 1 dag

Nyskaping og økt forandringstakt er årsaker til at ledere på mellomnivå får økt selvstendighet. En bedrift eller offentlig virksomhet blir mindre hierarkisk og mer som en arena. Fire mellomlederfunksjoner gjennomgås:

  • gjennomføring
  • tilrettelegging
  • å utkrystallisere
  • å gå i spissen

Med utkrystallisering menes selvstendig og til dels intuitiv bearbeiding av erfaringer og informasjon.  Å gå i spissen kalles i engelsk ledelseslitteratur «championize». I kurset inviterer vi til en drøfting og utprøving av hva det vil si å gå i spissen som mellomleder i Norge.